Privacy Policy

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 34Α, με Α.Φ.Μ.: 094360042 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000833101000, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Εταιρία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

 

Σημειούται ότι η παρούσα δήλωση και ενημέρωση αφορά επίσης α) στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GEFSINUS INTERGRATE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 34Α με Α.Φ.Μ.: 997715182 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 9557301000, β) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Αποστολάκη, αρ. 29, με Α.Φ.Μ 099983302 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης και αριθμ. ΓΕ.Μ.Η. 21907750000 και γ) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 34Α, με Α.Φ.Μ 998647180 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμ. ΓΕ.Μ.Η. 7414201000. Άπασες οι ανωτέρω εταιρίες συνδέονται είτε επιχειρηματικά - εμπορικά είτε νομικά με την Εταιρία, χρησιμοποιούν και προβάλλουν τη δραστηριότητά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.gefsinus.gr). Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ορίζεται η «Εταιρία».

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την Εταιρία ή διερχόμενους πελάτες, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρία.

 

Το πρώτον, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας ανέκαθεν είχε και θα συνεχίσει να έχει πρωταρχική σημασία. Φροντίζουμε για τη λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων ενεργειών και μέτρων με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές, όπως αυτές τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρία, όσο και από τρίτους, συνεργάτες, εργολάβους, προστηθέντες ή/και βοηθούς εκπλήρωσης, στους οποίους έχει ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που τυχόν λαμβάνει η Εταιρία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας. Η Εταιρία σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Προς ενημέρωσή σας η Εταιρία σας προτρέπει να διαβάσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων προκειμένου να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα κλπ.) τα οποία έχετε υποβάλει ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας (www.gefsinus.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή τρόπο. Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλετε στην Εταιρία θα πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Η επικαιροποίηση αυτών θα πρέπει να γίνεται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρία για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρίας που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η Εταιρία επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Εταιρίας ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων και υποχρεώσεών της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (ενδεικτικά κι ουχί περιοριστικά αναφέρονται φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρία είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την Εταιρία.

Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε μεταξύ άλλων μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοθέσης («Επικοινωνία»), όπου καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας το όνομα και το επώνυμό σας, το email σας, το θέμα και το κείμενο του μηνύματός σας. Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρειαζόμαστε προκειμένου α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και β) να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες.

 

Τέλος όσον αφορά το ενδιαφέρον σας για να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email hr@gefsinus.gr

 

Ιστορικό Επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

IPaddress

Λαμβάνουμε την IPaddress σας όταν περιηγείστε στο site μας και αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας τα δεδομένα τοποθεσίας σας, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για τα δεδομένα αυτά προκειμένου να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και το LinkedIn. Εάν συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook και στο LinkedIn σας δίνεται η δυνατότητα να συνδεθείτε στο «gefsinus.gr» εύκολα και απλά χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό.

 

Νομιμότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

  • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των  όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας (http://gefsinus.gr/el/articles-62/terms-of-use.htm)
  • Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρία και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων.
  • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Εταιρία ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο, εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
  • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
  • Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή μέσω των Ρυθμίσεων.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

           

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων

Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν: α) έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό, β) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση), γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων, δ) τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου). Η Εταιρία έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι ανήλικος κάτω των 16 ετών, μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Εταιρίας και των λοιπών αναφερομένων ανωτέρω εταιριών, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων καθώς και οι εκάστοτε ορισθέντες ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Η εταιρία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες - τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η εταιρία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς.

 

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως  χρήστη και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρία υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρίας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφούμενοι με τους όρους της παρούσης Πολιτικής, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Εταιρίας για τους αναφερόμενους σκοπούς μόνο.

 

Μεταφορά πληροφοριών διεθνώς

Η Εταιρία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες. Εάν είναι αναγκαίο να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ, παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τα δεδομένα σας θα συνεχίσουν να προστατεύονται από συμβάσεις που έχουμε κάνει με τους εκάστοτε οργανισμούς εκτός του ΕΟΧ, σε μορφή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

 

Δικαιώματα χρήστη – υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – άσκηση δικαιωμάτων - καταγγελία

Η Εταιρία σας ενημερώνει ότι ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

            α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

            β. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

            γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

            δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

            ε. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

            στ. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ή τρίτο μέρος.

 

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει πρωτίστως να απευθύνεται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gperifanos@gefsinus.gr ή με αποστολή fax. 210-6254954 ή με επιστολή στην διεύθυνση Βιλτανιώτη 34Α, Κάτω Κηφισιά. Αρμόδιος να απαντήσει, να επιλύσει και διευκρινίσει κάθε σας απορία είναι ο κος  Περήφανος Ιωάννης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρίας και των λοιπών εταιρειών να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Άρνηση της Εταιρίας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η εταιρία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Ποια είναι η πολιτική Cookies που εφαρμόζουμε

Συχνά κάνουμε χρήση της τεχνολογίας των cookies προκειμένου ενδεικτικά να γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση της ταυτότητάς σας, για να εντοπιστεί ενδεχόμενη απάτη ή κατάχρηση των υπηρεσιών που παρέχουμε και να διασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση στο site μας, να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων είτε απευθείας στο site ή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προβληθούν διαφημίσεις και να γίνει ανάλυση και να εξαχθούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, να εξασφαλίσουμε υψηλές επιδόσεις κατά τη λειτουργία του site μας (πχ σωστή και συνεχής λειτουργία). Με τη βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των πληροφοριών βάση των προτιμήσεών σας, όπως επίσης και για την αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών του δικτυακού τόπου του εν λόγω ιστοτόπου. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, τροποποιώντας τη διαμόρφωση στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) σας, δυστυχώς όμως, τυχόν διαγραφή τους πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία καθώς και οι λοιπές ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.gefsinus.gr), στην ενότητα Ενημέρωση Πελατών - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Διεύθυνση: Βιλτανιώτη 34A,14564 - K. Κηφισιά

Τηλέφωνο:  210 6254950

Fax:  210 6254954

Email: info@gefsinus.gr

B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):

Τηλέφωνο:  210 6254950 εσωτ. 116

Fax:  210 6254954

Email: gperifanos@gefsinus.gr

Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr